logo

Vykonáme posúdenie finančnej situácie, počínajúc analýzou dynamiky a štruktúry súvahových položiek reštaurácie Ferrum, ktoré vykonáme v dodatku 5.

Zostatok meny vzrástol v roku 2013 o 1048 tisíc rubľov. alebo 17,097%. Dôvodom bol rast dlhodobého majetku o 26,84%, resp. 10 56 tisíc rubľov. a pokles obežných aktív o 0,48% alebo o 8 tisíc rubľov.

Podiel dlhodobého majetku vzrástol o 5,07%, hoci na konci roka 2012 bol už dosť veľký a dosiahol 72,53%.

Dlhodobý majetok tvoria najmä fixné aktíva (jedná sa o reštauračnú budovu, kuchyňu a vybavenie kuchyne a dve autá) - ich podiel sa blíži k podielu dlhodobého majetku.

Vzhľadom na to, že podiel fixných aktív reštaurácie Ferrum je vysoký, je stále nevhodné tento podiel ešte viac zvýšiť nákupom nového zariadenia, je lepšie modernizovať starý alebo použiť prenajatý.

Podiel obežných aktív klesol o 5,07% a dosiahol 27,47%. Krátkodobé aktíva ku koncu roka 2013 predstavujú zásoby (11,63%), DPH z nadobudnutých aktív (1,74%) a krátkodobé pohľadávky (8,43%), krátkodobé finančné investície (KFW) hotovosť (3,92%). Zo všetkých položiek pracovného kapitálu vzrástli akcie len hotovosti o 0,94% a KPH o 0,03%, zvyšné akcie klesli.

Ku koncu roka 2013 boli záväzky reštaurácie Ferrum predstavované kapitálom a rezervami o 8,34%, ostatnými vypožičanými prostriedkami (91,66%) boli krátkodobé záväzky (50,87%) a záväzky (40,78%). Navyše situácia na začiatku roka 2013 bola lepšia, keďže vypožičané prostriedky predstavovali 78,67% a vlastný kapitál - 21,33% a za rok sa ich podiel znížil o 12,99% a finančná situácia reštaurácie Ferrum sa stala menej stabilnou.

Analýza solventnosti a likvidity reštaurácie "Ferrum" sa nachádza v tabuľke č. 3.

Tabuľka 3 - Analýza solventnosti a likvidity reštaurácie "Ferrum"

Odchýlka, (+, -), 2013 až

1. Súčasný pomer likvidity (1-2)

2. Rýchly pomer (0,5-1)

3. Absolútny pomer likvidity (0,2 - 0,4)

Ako je zrejmé z tabuľky 3, súčasný pomer likvidity nespĺňa normy a má negatívny trend.

Rýchly pomer nedosahuje limity normy (0,5-1) a má negatívny trend. Absolútny pomer likvidity takisto dosahuje štandard, hoci dynamika je pozitívna, ale nie dostatočná. Reštaurácia "Ferrum" je teda nelikvidná a nesolventná organizácia, a preto sa nemôže spoliehať na pôžičky na rozvoj svojich aktivít.

Analýza finančnej stability reštaurácie "Ferrum" bude vykonaná v tabuľke 4.

Tabuľka 4 - Analýza finančnej stability reštaurácie "Ferrum"

Odchýlka, (+, -), 2013 až

1. Pomer autonómie (> 0,5)

2. Koncentračný pomer vypožičaného kapitálu (0,7)

Ako je zrejmé z tabuľky 4, všetky koeficienty nespĺňajú normy a ich dynamika ich stále odchyľuje od hraníc regulácie.

Jediným ukazovateľom, ktorý splnil štandard v roku 2011, je koeficient samostatnosti, ktorý sa rovnal 0,52 s normou (> 0,5), ale potom začal prudko klesať a možno povedať, že reštaurácia Ferrum má nestabilnú finančnú situáciu v roku 2012 a 2013 zhoršuje sa.

Budeme analyzovať bezpečnosť reštaurácie "Ferrum" s vlastným pracovným kapitálom, kde možno vidieť, že druh finančnej stability reštaurácie "Ferrum" v rokoch 2011-2013 je nestabilná a krízová finančná situácia. V tejto pozícii má reštaurácia "Ferrum" nedostatok pracovného kapitálu a nedostatok dlhodobých zdrojov tvorby zásob. Je potrebné, aby manažment zistil príležitosti na zníženie rezerv, ako aj možnosť doplnenia zdrojov tvorby rezerv a optimalizácie ich štruktúry.

Vykonajte analýzu obchodnej činnosti reštaurácie "Ferrum" (tabuľka 5).

Tabuľka 5 - Ukazovatele podnikateľskej činnosti reštaurácie "Ferrum"

Odchýlka, (+, -), 2013 až

Rýchlosť rastu,% 2013 až

1. Príjmy, tisíc rubľov

2. Priemerná ročná hodnota aktív, tisíc rubľov

3. Pomer celkového obratu. kapitál (1: 2)

4. Priemerné ročné náklady na obežné aktíva

5. Koeficient oborach. obežné aktíva (1: 4)

6. Priemerné náklady na nehmotný majetok

7. Koeficient návratu nonmater. aktíva (1: 5)

8. Priemerné náklady na vlastné imanie

9. Pomer rentability vlastného imania (1: 8)

Ako je zrejmé z tabuľky 5, pomer celkového obratu kapitálu sa v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 takmer nezmenil, ale v priebehu dvoch rokov narástol o 72,77%. Pomer obratu obežných aktív vzrástol v roku 2013 len o 0,83%, za 2 roky o 8,73%. Miera návratnosti nehmotného majetku je veľmi vysoká, pretože IA sú malé, ale vzrástli o 5,48% len v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012.

Pomer návratnosti vlastného imania rastie z 27,24 rubľov. pre 1 rub. príjmy v roku 2011 a 77,52 rubľov. pre 1 rub. príjmy v roku 2013 alebo 2,8 krát, to znamená, že zatiaľ čo zníženie vlastného kapitálu reštaurácie "Ferrum" stále zvyšuje príjmy, aj keď to vedie k poklesu jeho finančnej stability.

Analýza ukazovateľov zisku a ziskovosti nám umožňuje posúdiť efektívnosť spoločnosti v absolútnom vyjadrení (zisk) a relatívnom, ktoré sú menej náchylné na vplyv inflácie (ziskovosť).

Analyzujte hrubý zisk alebo hrubý príjem reštaurácie "Ferrum" (tabuľka 6).

Tabuľka 6 - Analýza príjmov reštaurácie "Ferrum" na roky 2011 - 2013

Odchýlka, (+, -), 2013 až

Rýchlosť rastu,% 2013 až

Príjmy, tisíc rubľov

Hrubý príjem, tisíc rubľov

Úroveň hrubého príjmu,%

Ako je zrejmé z tabuľky 6, výnosy rastú rýchlejšie ako hrubý príjem:

195,28%> 189,32% - miera rastu v rokoch 2013 až 2011

105,48%> 96,36% - miera rastu v rokoch 2013 až 2012

To viedlo k zníženiu úrovne hrubých príjmov za dva roky z 68,48% v roku 2011 na 66,39% v roku 2013 alebo o 8,64%.

Vyšetrite zisk a ziskovosť reštaurácie "Ferrum" (tabuľka 7).

Tabuľka 7 - Analýza zisku a ziskovosti reštaurácie "Ferrum" na roky 2011 - 2013, tisíc rubľov.

Odchýlka, (+, -), 2013 až

Rýchlosť rastu,% 2013 až

Príjmy z predaja tovaru

Zisk z predaja

Zisk pred zdanením

Ako je zrejmé z tabuľky 7, podiel príjmov z predaja tovarov v tržbách klesá o 3,64% počas 2 rokov, čo je negatívna charakteristika, zatiaľ čo pokles podielu distribučných nákladov o 2 roky o 0,6% je opačný, ale pozitívny. tržby poklesli o 2,6% za 2 roky, nedostatok ostatných príjmov a rast ostatných výdavkov negatívne ovplyvnili úroveň zisku pred zdanením, ktorá sa znížila o 16,6% a úroveň čistého zisku o rovnaké percento alebo o 16,6%,

Analyzujte ukazovatele ziskovosti v tabuľke 8.

Tabuľka 8 - Ukazovatele ziskovosti reštaurácie "Ferrum" na roky 2011 - 2013. V tisícoch rubľov

Zisk pred zdanením

Náklady na tovary, práce a služby

Ziskovosť hlavnej činnosti

Návratnosť trvalého kapitálu

Návratnosť výrobných aktív

Návratnosť všetkých aktív

Ako je zrejmé z tabuľky 8, všetky ukazovatele ziskovosti majú pozitívny trend, s výnimkou ukazovateľa ziskovosti trvalého kapitálu, ktorý sa výrazne znížil v roku 2012 av roku 2013. vzhľadom k tomu, že reštaurácia "Ferrum" v týchto rokoch nemal dlhodobé záväzky, a vlastný kapitál klesol. Napriek pozitívnemu absolútnemu zvýšeniu ukazovateľov ziskovosti v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 možno vidieť, že sú v porovnaní s rokom 2011 viac ako dvojnásobne nižší ako absolútny nárast v roku 2013, čo je nárast v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011. bol významnejší.

Zoznámime sa s výskumom a vyvodíme závery o existujúcich problémoch v činnosti reštaurácie "Ferrum", ktorá negatívne ovplyvnila ziskovosť.

Ekonomická služba reštaurácie "Ferrum" je zastúpená len vedúcim účtovníkom, a preto vykonáva funkcie ekonóma, ale kvôli ťažkej pracovnej záťaži účtovných prác nie sú funkcie ekonóma úplne vykonané. To vedie k chybám vo finančnom plánovaní, ktoré nezohľadňujú analýzu ukazovateľov výkonnosti, to znamená zisky a ziskovosť, pretože reštaurácia Ferrum prináša zisk, príjmy rastie a zdá sa, že neexistuje dôvod na obavy, ale je dôležité poznať faktory, ktoré pozitívne ovplyvnili tento rast a je obzvlášť dôležité identifikovať faktory negatívneho vplyvu na zisky a ziskovosť.

Rast zásob tovarov v bare, ktorý vedie k preplneniu zásob, pokles obratu, pričom finančné zdroje sa nepoužívajú racionálne, čo znamená, že príjmy a konečne zisk a ziskovosť sa znižujú. Pokles produktivity práce mal negatívny vplyv na príjmy, čo v konečnom dôsledku vedie k poklesu ziskov a ziskovosti. Je potrebné nájsť rezervy na rast produktivity práce bez zvyšovania počtu zamestnancov. Napriek rastu základnej produktivity sa v roku 2013 znížila produktivita kapitálu, je potrebné lepšie využiť existujúce finančné prostriedky. Rozvoj iných stravovacích organizácií v meste a mikrodistriku si vyžaduje rozšírenie rozsahu služieb, takže môžete využiť stravovacie služby (catering). Veľký podiel a nárast ostatných nákladov vedie k zníženiu ziskovosti. Jedná sa o výdavky na úhradu pokút a penále za porušenie požiadaviek na požiarnu bezpečnosť, požiadavky sanitárnej a epidemiologickej stanice, výdavky na stravovanie, manželské výdavky, sprenevera. Tieto náklady je potrebné znížiť.

Analýza kaviarne finančného výkonu

3. Zníženie príjmov v dôsledku nižšej efektívnej potreby

Stimulácia dopytu vďaka inováciám dopytu na trhu s potravinami

Opíšeme stručne identifikované problémy. Ekonomická služba reštaurácie "Ferrum" je zastúpená len vedúcim účtovníkom, a preto vykonáva funkcie ekonóma, ale kvôli ťažkej pracovnej záťaži účtovných prác nie sú funkcie ekonóma úplne vykonané. To vedie k chybám vo finančnom plánovaní, ktoré nezohľadňujú analýzu ukazovateľov výkonnosti, to znamená zisky a ziskovosť, pretože reštaurácia Ferrum prináša zisk, príjmy rastie a zdá sa, že neexistuje dôvod na obavy, ale je dôležité poznať faktory, ktoré pozitívne ovplyvnili tento rast a je obzvlášť dôležité identifikovať faktory negatívneho vplyvu na zisky a ziskovosť.

Rast zásob tovarov v bare, ktorý vedie k preplneniu zásob, pokles obratu, pričom finančné zdroje sa nepoužívajú racionálne, čo znamená, že príjmy a konečne zisk a ziskovosť sa znižujú.

Pokles produktivity práce mal negatívny vplyv na príjmy, čo v konečnom dôsledku vedie k poklesu ziskov a ziskovosti. Je potrebné nájsť rezervy na rast produktivity práce bez zvyšovania počtu zamestnancov.

Napriek rastu základnej produktivity sa v roku 2014 znížila produktivita kapitálu, je potrebné lepšie využívať existujúce finančné prostriedky.

Rozvoj iných organizácií verejného stravovania v meste a mikrodistriku si vyžaduje rozšírenie rozsahu jedál v závislosti od sezóny, pričom sa zohľadnia rôzne skupiny zákazníkov.

Veľká časť ostatných výdavkov vedie aj k zníženiu ziskovosti. Jedná sa o výdavky na úhradu pokút a penále za porušenie požiadaviek na požiarnu bezpečnosť, požiadavky sanitárnej a epidemiologickej stanice, výdavky na stravovanie, manželské výdavky, sprenevera. Je dôležité znížiť tieto náklady.

Analýza aktivít SP Karelin G.S. že táto reštaurácia má rezervy na zvýšenie ziskovosti.

Analýza finančnej a ekonomickej činnosti kaviarne

Štúdium organizačnej a výrobnej štruktúry kaviarne. Analýza finančných výsledkov jej činností, štruktúra zdrojov a obrat kapitálu, obchodná činnosť a ziskovosť. Hodnotenie likvidity a solventnosti podniku.

Pošlite svoju dobrú prácu do vedomostnej základne je jednoduché. Použite nižšie uvedený formulár.

Študenti, študenti, mladí vedci, ktorí používajú vedomostnú základňu pri štúdiu a práci, vám budú veľmi vďační.

1. Všeobecné charakteristiky kaviarne

2. Organizačná a výrobná štruktúra kaviarne

3. Analýza finančných výsledkov kaviarne

3.1 Analýza finančných ukazovateľov

3.2 analýza štruktúry zdrojov kapitálových kaviarní

3.3 Posúdenie likvidity a solventnosti

3.4 Analýza podnikateľskej činnosti a ziskovosti kaviarní

3.4.1 Analýza ziskovosti kaviarne

3.4.2 Analýza obratu kapitálu

4. Návrhy na zlepšenie finančného stavu spoločnosti LLC "Zin"

ziskovosť z finančného obratu

Hlavným cieľom praktického vzdelávania je upevniť a prehĺbiť poznatky získané počas školenia, získanie praktických zručností v špecializácii v prechode kaviarne na trhové vzťahy.

Keďže táto prax je vysokoškolská, je to etapa práce, počas ktorej sa uskutočňuje výber, zhromažďovanie a analýza informácií na tému diplomovej práce.

Pre praktickú prípravu bola vybraná spoločnosť Zin Limited, ktorá bola založená a funguje v súlade s Občianskym zákonníkom Ruskej federácie, Federálnym zákonom o spoločnostiach s ručením obmedzeným a ďalšími legislatívnymi aktmi Ruskej federácie.

Administratívne, LLC "Zin" sa nachádza v Moskve.

Predmet štúdia - kaviareň-bar LLC "Zin"

Účelom správy je preskúmať hlavné problémy a zvláštnosti činností spoločnosti Zin LLC na trhu služieb, analyzovať finančné a ekonomické aktivity kaviarne.

Úlohy vyriešené v tejto správe:

- všeobecný opis činností kaviarne;

- analýza organizačnej štruktúry kaviarne;

finančná a ekonomická analýza kaviarne;

návrhy na zlepšenie finančného stavu.

Na vypracovanie správy boli použité metódy z vedeckej literatúry o strategickom riadení, riadení podniku, finančnom riadení a analýze a kaviarne.

Správa pozostáva z troch častí, z ktorých prvý popisuje činnosť kaviarne, druhá opisuje organizačnú a výrobnú štruktúru kaviarne, ktorú som študoval počas stáže.

V tretej kapitole o pripojených výkazových údajoch bola vykonaná analýza finančnej situácie spoločnosti za roky 2004-2005, boli vyvodené hlavné závery a bol napísaný všeobecný záver o činnosti kaviarne Zin.

1. Všeobecné charakteristiky kaviarne

Kaviareň "Zin" vznikla v roku 2001. Hlavným účelom nadácie je vysoká kvalita služieb zákazníkom. Údaje našej organizácie sú nasledovné:

? Právna adresa: 21059 Moskva,

? Aktuálna adresa: 103009 Moskva, st.

V súlade s chartou sú aktivity kaviarne "Zin":

poskytovanie stravovacích služieb;

poskytovanie agregovaných služieb voľného času, ktoré spĺňajú všeobecne uznávané štandardy služby;

poskytovanie agregovaných služieb voľného času, ktoré spĺňajú všeobecne uznávané štandardy služby;

nezávislé vedenie hospodárskej činnosti spôsobom predpísaným zákonom;

prenájom nehnuteľností a poskytovanie nehnuteľností na prenájom;

vykonávanie iných činností, ktoré nie sú zakázané platnými právnymi predpismi. Všetky činnosti spoločnosti sa vykonávajú v súlade s platnými právnymi predpismi.

Kaviareň je riadená jediným výkonným orgánom - generálnym riaditeľom.

Pracovné vzťahy zamestnancov spoločnosti upravuje súčasná pracovná legislatíva.

2. Organizačná a výrobná štruktúra kaviarne

V čase založenia spoločnosť pozostávala z 20 osôb. Do dnešného dňa sa počet zamestnancov mierne zmenil a je 23 ľudí.

Organizačná štruktúra organizácie ukazuje, že reštaurácia je stále dvojaký podriadenosť (takže varí podanie, zatiaľ čo kuchár a CEO, rovnako ako podriadení správca čistiarne haly a CEO je stavia pravidelne v náručí a spôsobí zmätok a neistotu, ktorého pokyny riadiť ). Konflikty medzi čistiacimi a čašníkmi pravidelne vznikajú v kolektíve a korene tohto problému spočívajú aj v dualite podriadenosti. Tento problém si zaslúži väčšiu pozornosť manažmentu reštaurácie. Z diagramu vyplýva, že správca hal, manažér zásobovania, šéfkuchár a zástupca riaditeľa financií sú na rovnakej úrovni podriadenosti (podľa mojich pripomienok existujú pomerne priateľské vzťahy medzi nimi bez akýchkoľvek križovatiek záujmov) a často delegujú svoju právomoc na seba v riadení pracovníkov nižšej úrovne.

3. Analýza finančných výsledkov kaviarne

3.1 Analýza finančných ukazovateľov

Kontrola súladu ekonomických ukazovateľov ukázala, že výročná správa sa pripravuje správne, overuje a môže byť použitá na analýzu finančných aktivít kaviarne.

Analýza finančnej situácie spoločnosti - je výpočet, interpretácia a vyhodnotenie súboru finančných ukazovateľov charakterizujúcich rôzne aspekty organizácie.

Účelom analýzy je získať informácie potrebné na rozhodnutie manažmentu.

Hlavné úlohy vyriešené počas finančnej analýzy:

určenie ("fixácie") finančného stavu kaviarne v čase štúdie;

identifikácia trendov a vzorov vo vývoji kaviarní za sledované obdobie;

definícia "úzkych" miest, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú finančný stav kaviarne;

identifikácia rezerv, ktoré spoločnosť môže využiť na zlepšenie finančného stavu.

Hlavné oblasti analýzy:

analýza štruktúry súvahy a čistého pracovného kapitálu

analýza likvidity a finančnej stability

analýza ziskovosti a štruktúry nákladov

analýza efektívnosti práce.

V závislosti od úlohy môže mať analýza rôznu mieru detailov v jednotlivých oblastiach, ale v krátkej forme je potrebné vykonať analýzu vo všetkých oblastiach. Je to spôsobené vzájomným prepojením ukazovateľov: zmena niektorých ukazovateľov môže byť dôsledkom zmeny ostatných ukazovateľov. Napríklad pokles ziskovosti je často spojený so zhoršením obratu aktív.

V závislosti od cieľov môže byť finančná analýza kaviarne doplnená inými štúdiami (marketingovými, technologickými).

Finančné výsledky kaviarne sú charakterizované súčtom ziskov a úrovne ziskovosti. Čím väčšia je výška zisku, tým vyššia je úroveň ziskovosti, tým efektívnejšie funguje spoločnosť, tým je jej finančná pozícia stabilnejšia. Vyhľadávanie rezerv na zvýšenie ziskov a ziskovosti je preto jednou z hlavných úloh v každej oblasti podnikania.

Hlavnými zdrojmi informácií pre analýzu sú údaje analytického účtovníctva účtov výsledkov, "Výkaz ziskov a strát" (formulár č. 2), Správa o pohybe kapitálu (formulár č. 3).

Analýza štruktúry a dynamiky finančných výsledkov, OOO "Zin" bude mať na základe údajov z tabuľky č. 1.

Tabuľka 1 Dynamika finančných výsledkov kaviarne LLC "Zin"

Výnosy z predaja tovaru

Náklady na predaj tovaru

Zisk z predaja (1-2-3-4)

Výnosové úroky

Splatné úroky

Príjem z účasti v iných organizáciách

Ostatné prevádzkové výnosy

Ostatné prevádzkové náklady

Ostatné nevýkonné výnosy

Ostatné nevýkonné výdavky

Zisk pred zdanením (5 + 6-7 + 8 + 9-10 + 11-12 + 13-14)

Odložené daňové pohľadávky

Odložené daňové záväzky

Splatná daň z príjmov

Platby za prepočítanie dane z príjmov, výška splatných daňových pokút

Nerozdelený zisk (strata) za vykazovaný rok (14-15-16)

Ako ukazujú údaje v tabuľke, tržby za sledované obdobie sa zvýšili o 542 419 rubľov. (o 9,72%). Náklady na výrobu v roku 2003 predstavovali 40,7% tržieb. V roku 2004 sa tento počet znížil a dosiahol 36,83% príjmov.

Výška predajných nákladov v roku 2004 vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 126 146 rubľov. (32,58%) a manažérsky pokles o 25,925 rubľov. (o 1177%). Výsledkom týchto zmien bol zisk z predaja v roku 2004 vo výške 3 160 363 rubľov, čo je o 4,58292 rubľov. (16,96%) viac ako v roku 2003.

Zvýšenie príjmov z predaja súvisí s nárastom poskytovania služieb v dôsledku výmeny a zavádzania moderných zariadení. Nárast predajných nákladov je spôsobený nárastom zmlúv o dodávkach výrobkov.

3.2 analýza štruktúry zdrojov kapitálových kaviarní

Na analýzu štruktúry zdrojov kapitálu spoločnosť LLC "Zin" používa údaje uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2. Analýza štruktúry zdrojov financovania

Pomer finančnej autonómie kaviarne

Pomer finančnej závislosti

Súčasný pomer dlhu

Dlhodobý pomer finančnej nezávislosti

vlastné + dlhodobého kapitálu/

Pomer pokrytia dlhu

Pomer finančného pákového efektu

Pomer finančnej samostatnosti vykazuje podiel na vlastnom imaní v celkovej bilančnej mene. V roku 2004 sa tento koeficient v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil o 0,11 a dosiahol hodnotu 0,75. To naznačuje, že tri štvrtiny aktív kaviarne sú zabezpečené vlastným imaním.

Pomer páky poukazuje na to, koľko majetku kaviarne je financovaných z vypožičaného kapitálu. V roku 2004 sa tento počet zvýšil o 11% a dosiahol hodnotu 0,25. To naznačuje, že jedna štvrtina aktív kaviarne bola získaná prostredníctvom vypožičaných prostriedkov.

Súčasný pomer dlhu ukazuje, aký podiel kapitálu kaviarne využívajú krátkodobé finančné investície. V sledovanom období sa tento ukazovateľ zmenil zanedbateľne - z 5% v roku 2003 na 6% - v roku 2004.

Dlhodobý pomer finančnej závislosti ukazuje podiel vlastného a dlhodobého kapitálu na celkovej bilančnej mene. Hodnota tohto koeficientu sa mierne zmenila z 94% v roku 2003 na 93% v roku 2004.

Pomer krytia dlhu vlastného imania ukazuje, koľko vlastného kapitálu prevyšuje vypožičaný (alebo naopak), to znamená, koľko rubľov vlastného kapitálu spadá na každý rubľ vypožičaného kapitálu investovaného do podnikania. Ako vyplýva z vypočítaných údajov v roku 2003, tento údaj bol 6,35, čo znamená, že vlastný kapitál organizácie prekročil vypožičané peniaze o viac ako šesťkrát. V roku 2004 tento pomer klesol o polovicu kvôli tomu, že organizácia prilákala ďalšie vypožičané prostriedky.

Pomer finančného pákového efektu ukazuje pomer vypožičaného kapitálu k vlastnému kapitálu. Tento pomer je nepriamo úmerný pomeru vlastného imania.

Analýza stavu majetku LLC "Zin", štruktúra jej zdrojov, potvrdzuje záver o zhoršení finančného stavu kaviarne. Toto zhoršenie sa prejavilo v dôsledku zvýšenia podielu dlhodobých záväzkov a v dôsledku toho poklesu podielu vlastných zdrojov kaviarne, ktorá je predmetom štúdia.

3.3 Posúdenie likvidity a solventnosti

Likvidita (súčasná platobná schopnosť) - jedna z najdôležitejších charakteristík finančnej situácie organizácie, ktorá určuje schopnosť platiť účty včas av skutočnosti je jedným z indikátorov bankrotu. Výsledky analýzy likvidity sú dôležité z hľadiska interných aj externých používateľov informácií o organizácii.

Účelom analýzy likvidity je posúdiť schopnosť kaviarne včas plniť krátkodobé záväzky na úkor krátkodobých aktív.

Analýza bilančnej likvidity spočíva v porovnaní finančných prostriedkov podľa aktív zoskupených podľa stupňa znižovania likvidity s krátkodobými záväzkami na pasívach, ktoré sú zoskupené podľa stupňa naliehavosti ich splácania:

1 - najlikvidnejším majetkom sú kaviareň a krátkodobé finančné investície. Pomocou kódov riadkov plnej rovnováhy (formulár číslo 1) môžeme napísať algoritmus na výpočet tejto skupiny:

1 = str.250 + str.260. (1.1)

2 - rýchle aktíva - krátkodobé pohľadávky

3 - pomaly sa pohybujúce aktíva - akcie, DPH na nadobudnuté hodnoty a ostatné obežné aktíva:

3 = str.210 + str.220 + str.270 (1.3)

4 - nelikvidné aktíva - dlhodobý majetok a dlhodobé pohľadávky:

4 = str.190 - s.230. (1.4)

Budeme zoskupovať aktíva zostatku a uviesť ho do tabuľky 3.

Zloženie aktív Cafe podľa likvidity

krátkodobé finančné investície

krátkodobé pohľadávky

daň z pridanej hodnoty

ostatných obežných aktív

dlhodobý majetok (bez položiek zahrnutých v 3 gr.)

dlhodobé pohľadávky

Údaje v tabuľke ukazujú, že v roku 2003 bola hodnota najlikvidnejších aktív 350 947 rubľov. alebo 3,72% v štruktúre aktív kaviarne. V roku 2004 znížil cash flow kaviarne o 1,76562 rubľov. podiel najlikvidnejších aktív v štruktúre všetkých aktív kaviarne bol 1,28%.

Obchodovateľné aktíva sú krátkodobé pohľadávky. Ich podiel v roku 2003 bol v štruktúre aktív kaviarne 17,62% av roku 2004 v dôsledku splácania dlhov dlžníkom klesol o 994765 rubľov. a ich podiel na aktívach kaviarne dosiahol 4,89%.

Skupina pomaly sa pohybujúcich aktív zahŕňa zásoby, daň z pridanej hodnoty a ostatné obežné aktíva. Ich výška v roku 2003 bola 1479193 rubľov. a podiel aktív kaviarne je 15,69%. V roku 2004 sa ich výška zvýšila o 50.79898 rubľov. a ich podiel na štruktúre aktív kaviarne bol 14,58%.

Skupina nelikvidných aktív zahŕňa dlhodobý majetok a dlhodobé pohľadávky. Podiel tejto skupiny aktív v zložení všetkých aktív kaviarne v roku 2003 bol 62,96%. V roku 2004 vzrástol objem dlhodobého majetku (nákup nových zariadení) o 4 870 946 RUB. ich podiel na aktívach kaviarne vzrástol na 79,26%.

Záväzky zostatku sú zoskupené podľa stupňa naliehavosti ich platby:

P1 - najnaliehavejšími záväzkami sú záväzky, ostatné záväzky a tiež pôžičky, ktoré nie sú splatené včas:

P2 - krátkodobé záväzky - krátkodobé úvery a vypožičané prostriedky:

P2 = str. 610 + str. 660. (1.6)

P3 - dlhodobé záväzky - dlhodobé úvery a vypožičané finančné prostriedky, záväzky z dividend a rezervy na budúce výdavky:

P3 = p.590 + str. 630 + str. 650 (1.7)

P4 - trvalé záväzky - vlastný kapitál, ktorý je neustále k dispozícii v kaviarni:

P4 = str.490 + str.640. (1.8)

Zoskupenie záväzkov je uvedené v tabuľke 4.

Skupina pasív kaviarne podľa stupňa naliehavosti splácania záväzkov

krátkodobé úvery

ostatné krátkodobé záväzky

dlhodobé bankové úvery

dlh voči účastníkom vyplácania príjmu

rezervy na budúce výdavky

výnosy budúcich období

Z údajov v tabuľke možno vidieť, že v roku 2004 výška najnaliehavejších záväzkov, ktoré zahŕňajú splatné účty, vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 119 898 rubľov. a jeho podiel na zložení záväzkov v roku 2003 bol 4,2%.

Keďže spoločnosť nemala v rokoch 2003 a 2004 žiadne iné krátkodobé záväzky, skupina krátkodobých záväzkov pozostáva z krátkodobých úverov a úverov. V roku 2003 ich výška predstavovala 18.581 rubľov. alebo 0,2% v pasívach. V roku 2004 bola spoločnosti poskytnutá pôžička vo výške 232964 rubľov. na nákup zariadenia. Výsledkom bolo zvýšenie podielu krátkodobých pasív na celkových aktívach na 1,85%.

Dlhodobé záväzky predstavujú dlhodobé úvery banky a rezervy na ďalšie výdavky. Rozsah tejto skupiny záväzkov bol v roku 2003 811 895 rubľov. alebo 8,61% zo všetkých záväzkov kaviarne. V roku 2004 získala organizácia dodatočné dlhodobé úvery vo výške 1 805 620 rubľov. a ich podiel na záväzkoch počas tohto obdobia bol 19,2%

Trvalé záväzky zahŕňajú vlastné imanie a výnosy budúcich období. V roku 2003 bol podiel tejto skupiny záväzkov v celkovej sume 86,39%. V roku 2004 vzhľadom na nárast výšky nerozdeleného zisku bol ich podiel na pasívach 74,76%.

Na určenie likvidity súvahy je potrebné porovnať výsledky daných skupín aktív a pasív. Zvyčajne sa bilancia považuje za úplne likvidnú, ak sa uskutoční systém pomerov:

2003 2004

Ako možno vidieť z prezentovaných pomerov, ani v roku 2003, ani v roku 2004 sa bilancia kaviarne nepovažuje za absolútne likvidnú. Navyše z vyššie uvedených nerovností možno vidieť, že v roku 2004 sa pozícia kaviarne zhoršuje, keďže výška dlhodobých záväzkov počas tohto obdobia nepokrýva sumu krátkodobých.

Na posúdenie likvidity a solventnosti v krátkodobom horizonte sa počítajú tieto ukazovatele:

-aktuálny pomer

- prechodný pomer likvidity

- absolútny pomer likvidity

Výpočet týchto koeficientov je uvedený v tabuľke č.

Pomery likvidity kaviarne

absolútny pomer likvidity

rýchly pomer

aktuálny pomer

Absolútny (okamžitý) pomer likvidity odzrkadľuje schopnosť organizácie splácať krátkodobé záväzky na úkor voľných hotovostných a krátkodobých finančných investícií. Indikátor absolútneho pomeru likvidity ku koncu roka 2004 bol 0,21, pričom tento pomer bol 0,2-0,3. To znamená, že na konci roka 2004 môže podnik splácať 21% svojich krátkodobých záväzkov na úkor hotovosti a cenných papierov.

Pomer prechodného pomeru likvidity 0,7-1. V skúmanom podniku bol tento pomer: v roku 2003 - 4,27, v roku 2004 - 1,02. Tieto hodnoty naznačujú, že v rokoch 2003 a 2004 môže podnik v blízkej budúcnosti splatiť všetky krátkodobé záväzky na úkor hotovosti a krátkodobých investícií.

Súčasný pomer likvidity ukazuje, akú časť krátkodobých záväzkov spoločnosť spláca mobilizáciou všetkých svojich likvidných aktív. Pomer tohto pomeru je väčší ako 2.

Ako vyplýva z výpočtov v roku 2003, hodnota tohto koeficientu bola 7,71. V roku 2004 sa súčasný pomer likvidity znížil o 2,77 a dosiahol 4,94.

Prebytok obežných aktív nad krátkodobými finančnými záväzkami poskytuje rezerva na vyrovnanie strát, ktoré môže podnik vzniknúť pri umiestňovaní a likvidácii všetkých bežných aktív iných ako hotovosť. Čím vyššia je hodnota tohto ukazovateľa, tým väčšia je dôvera veriteľov, že dlhy budú splatené.

Výpočet ukazovateľov likvidity tak potvrdil vyššie uvedený záver, že v roku 2004 sa finančná situácia kaviarne zhoršila, ale stále ostáva v normálnom rozmedzí.

3.4 Analýza podnikateľskej činnosti a ziskovosti kaviarní

Ako viete, kapitál je v neustálom pohybe, prechádza z jednej etapy okruhu do iného:

V prvej fáze kaviareň nadobúda potrebný dlhodobý majetok, zásoby komoditných produktov a na druhej strane tieto prostriedky sú použité na platenie zamestnancov, platenie daní, platieb sociálneho poistenia a iných výdavkov. Táto fáza končí predajom výrobkov zákazníkom a prijatím finančných prostriedkov na produkty dodávané na účet kaviarne. Čím rýchlejší kapitál robí okruh, tým viac produktov nakupuje a predáva s rovnakým objemom kapitálu. Oneskorenie pohybu finančných prostriedkov v akejkoľvek etape vedie k spomaleniu obratu, vyžaduje dodatočné investovanie finančných prostriedkov a môže spôsobiť výrazné zhoršenie finančného stavu.

Dosiahnutá v dôsledku zrýchlenia obratu je účinok vyjadrený predovšetkým zvýšením tržieb bez ďalšieho získavania finančných prostriedkov. Okrem toho v dôsledku zrýchlenia kapitálového obratu dochádza k zvýšeniu výšky zisku, pretože sa zvyčajne postupne vracia k pôvodnej hotovostnej forme. Ak je predaj produktov nerentabilný, zrýchlenie obratu finančných prostriedkov vedie k zhoršeniu finančných výsledkov. Z toho, čo bolo povedané, vyplýva, že je potrebné nielen urýchliť pohyb kapitálu vo všetkých fázach okruhu, ale aj maximalizovať jeho návratnosť, čo vedie k zvýšeniu výšky zisku jedným rubľom kapitálu. To sa dosiahne racionálnym a hospodárnym využívaním všetkých zdrojov, ktoré zabraňujú prekročeniu nákladov, stratám vo všetkých fázach okruhu. V dôsledku toho sa kapitál vráti do pôvodného stavu vo väčšej miere, to znamená so ziskom.

Analýza efektívnosti použitia kapitálu je charakterizovaná jeho ziskovosťou (ziskovosťou) - pomerom výšky zisku k hodnote nehnuteľnosti.

3.4.1 Analýza ziskovosti kaviarne

Výpočet pomerov ziskovosti kaviarní je uvedený v tabuľke 6.

Top