logo

Investičné náklady na organizáciu lokality sú stanovené podľa vzorca

kde k0 - investičné náklady, rub;

K1 - náklady na nákup zariadení, nástrojov a nástrojov, rub;

K2 - náklady na dopravu zariadení, nástrojov a nástrojov,

K3 - náklady na inštaláciu, inštaláciu a uvedenie do prevádzky, zariadenia, tlmenie;

K4 - ostatné investičné náklady, rub;

K5 - investičné náklady na izbu, rub.

Náklady na nákup zariadení, nástrojov a nástrojov sú uvedené v tabuľke 2.1.

Náklady na dopravu zariadení, nástrojov a nástrojov sa považujú za 4% ich hodnoty.

Náklady na inštaláciu, inštaláciu a uvedenie zariadenia do prevádzky sa považujú za 6% nákladov na zariadenie.

Ostatné investičné náklady predstavujú 5% celkových nákladov na zariadenia.

K5-prenájom = 500 rubľov

Výpočet bežných výdavkov

Bežné výdavkyT určený podľa vzorca:

kde C1 - náklady na prácu majstrov-diagnostikov, berúc do úvahy jednotnú sociálnu daň, rub;

C2 - náklady na prevádzku zariadenia,

C3 - náklady na režijné náklady, rub;

C4 - náklady na prevádzku priestorov, RUB.

Výpočet finančných ukazovateľov a obdobie návratnosti

Veľkosť výnosu B sa určuje podľa vzorca:

kde tg - ročný rozsah práce (vzorec 2.1), hodina;

CLF - náklady na štandardnú hodinu = 1t.rub.

Hodnota plánovaného zisku P je vzorec:

kde B je suma príjmov, práce;

С - bežné výdavky, rub.

Vypočítavame daň z príjmov. Výška dane Cpeňažný vypočítané podľa vzorca:

kde Cpeňažný - výška dane, rub;

P - výška príjmu, rub;

N - daňová sadzba zo zisku, N = 13%

Čistý zisk vypočítaný podľa vzorca:

kde P je výška príjmu zo vzorca (4.22);

Cpeňažný - výška dane zo vzorca (4.23).

Vypočítať dobu návratnosti investičných nákladov Tca. použite vzorec:

kde ko - investičné náklady podľa vzorca (4.1);

Phod - čistý zisk zo vzorca (4.24).

Technické a ekonomické ukazovatele uvedené v tabuľke 4.1.

lekárske smernice / Komerčné hodnotenie projektov v prácach 10 / D10 Výpočet investičných nákladov na projekt

Výpočet investičných nákladov na projekt

Investičné náklady sú investície do reálneho alebo finančného majetku. V diplomových projektoch a diplomových prácach oddelenia MS sa obvykle zvažujú investície do nehnuteľností. Predstavujú jednorazovú investíciu kapitálu do fixných a obežných aktív podnikov. Investície do fixného majetku vo väčšine promótorských projektov a diplomových prác zahŕňajú nákup vybavenia, príslušenstva, kancelárskeho vybavenia, nábytku, ako aj opravu a prípravu na prácu komerčných, priemyselných a kancelárskych priestorov, skladov. Investície do pracovného kapitálu zahŕňajú nákup a nákup tovaru pre komerčné podniky, tvorbu zásob materiálov a komponentov pre výrobné spoločnosti.

Vo všeobecnosti náklady na investície do projektov zahŕňajú:

náklady na fixné aktíva (pozemky, budovy a priestory, ak sú postavené alebo zakúpené, náklady na zariadenia a náklady na ich uvedenie do prevádzky, uvedenie do prevádzky) pre každú verziu projektu,

náklady na pracovný kapitál (akcie, pohľadávky, hotovosť),

organizačné náklady (registrácia, licencie a povolenia, prezentácia a reklama, opravy a mzdový fond zamestnancov najatých na projekt pred prijatím stabilných príjmov, poistenia atď.).

Investičné náklady na organizačné náklady zahŕňajú bežné náklady na 1-6 mesiacov prevádzky plánovaného podniku. Konkrétne obdobie sa určuje v súlade s technológiou projektu a plánovanými výpočtami príjmu výnosov z predaja v prvom období práce plánovaného podniku. Počas obdobia vývoja nových produkcií (prvých mesiacov práce na projekte) môžu byť výnosy z predaja produktov nižšie a nepokrývajú bežné výdavky podniku.

Výška investičných nákladov na projekt je cena projektu.

V dôsledku investičných nákladov sa vytvárajú a vytvárajú aktíva podniku v rámci projektu inovácie a rozvoja. Zloženie tohto majetku (aktíva), jeho ceny a náklady na dodávku a inštaláciu, zoznam zásob a nehmotného majetku, typy stavebných a opravárenských prác a ostatné zložky jednorazových nákladov sa určujú pri vývoji projektovej technológie a jej možnostiach realizácie. Ako už bolo spomenuté, pri príprave prác je potrebné zvážiť aspoň tri varianty implementačnej technológie alebo organizáciu prác na posudzovanom projekte.

Prenájmy budov, priestorov a zariadení nie sú zahrnuté do hodnoty aktív v rámci projektu a nie sú zahrnuté do výpočtu investičných nákladov. Pri použití leasingu je iba zálohová platba jednorazová (investičná) cena. Lízingové platby sú zahrnuté do bežných nákladov projektu.

Pokiaľ ide o technologické inovácie (zavádzanie nových zariadení, nových technológií namiesto existujúcich technológií s cieľom efektívnejšieho využívania zdrojov), projekty sa spravidla posudzujú na základe porovnania ukazovateľov nových zariadení alebo technologických procesov s vymeniteľnými. V tomto prípade hodnota investičných nákladov

(počiatočné jednorazové investície) pre projekt sa definuje ako súčet:

počiatočné náklady na nové zariadenie (nákupná cena

+ dodacie a montážne náklady) plus

náklady na vývoj projektu a technologickú dokumentáciu plus

náklady na demontáž uvoľneného zariadenia a jeho realizáciu

mínus náklady na predaj vydaného zariadenia plus

náklady na zvyšovanie zásob a ostatných zložiek pracovného kapitálu

Výpočty investičných nákladov sa vykonávajú pre každý druh majetku samostatne. Výsledky výpočtu sú zhrnuté v tabuľkách. Nižšie sú napríklad tabuľky na výpočet výrobných nákladov a administratívnych priestorov a zariadenia pre prvú verziu projektu na organizáciu výroby káblovodných systémov pre komplexné budovy. Záverom je tabuľka s výsledkami výpočtu plných investičných nákladov pre uvažovanú verziu projektu.

Tabuľka 7 zobrazuje výpočet nákladov na nákup priemyselných a administratívnych priestorov od vlastníka nového podniku (počiatočné údaje pre výpočet pozri PR4 V10 tabuľka 2.). Za cenu 1 m2. 7,2 tis. Cu celkové náklady na nákup budú predstavovať 22,608 mil.e.e.e.

Výpočet nákladov na produkciu a administratívne oblasti

Výpočet investičných nákladov na projekt

Investičné náklady sú investície do reálneho alebo finančného majetku. V diplomových projektoch a diplomových prácach oddelenia MS sa obvykle zvažujú investície do nehnuteľností. Predstavujú jednorazovú investíciu kapitálu do fixných a obežných aktív podnikov. Investície do fixného majetku vo väčšine promótorských projektov a diplomových prác zahŕňajú nákup vybavenia, príslušenstva, kancelárskeho vybavenia, nábytku, ako aj opravu a prípravu na prácu komerčných, priemyselných a kancelárskych priestorov, skladov. Investície do pracovného kapitálu zahŕňajú nákup a nákup tovaru pre komerčné podniky, tvorbu zásob materiálov a komponentov pre výrobné spoločnosti.

Vo všeobecnosti náklady na investície do projektov zahŕňajú:

- náklady na fixné aktíva (pozemky, budovy a priestory, ak sú postavené alebo zakúpené, náklady na zariadenia a náklady na ich uvedenie do prevádzky, uvedenie do prevádzky) pre každú verziu projektu,

- náklady na pracovný kapitál (akcie, pohľadávky, hotovosť),

- organizačné náklady (registrácia, licencie a povolenia, prezentácia a reklama, opravy a mzdový fond zamestnancov najatých na projekt, pred prijatím stabilných príjmov, poistenie atď.).

Investičné náklady na organizačné náklady zahŕňajú bežné náklady na 1-6 mesiacov prevádzky plánovaného podniku. Konkrétne obdobie sa určuje v súlade s technológiou projektu a plánovanými výpočtami príjmu výnosov z predaja v prvom období práce plánovaného podniku. Počas obdobia vývoja nových produkcií (prvých mesiacov práce na projekte) môžu byť výnosy z predaja produktov nižšie a nepokrývajú bežné výdavky podniku.

Výška investičných nákladov na projekt je cena projektu.

V dôsledku investičných nákladov sa vytvárajú a vytvárajú aktíva podniku v rámci projektu inovácie a rozvoja. Zloženie tohto majetku (aktíva), jeho ceny a náklady na dodávku a inštaláciu, zoznam zásob a nehmotného majetku, typy stavebných a opravárenských prác a ostatné zložky jednorazových nákladov sa určujú pri vývoji projektovej technológie a jej možnostiach realizácie. Ako už bolo spomenuté, pri príprave prác je potrebné zvážiť aspoň tri varianty implementačnej technológie alebo organizáciu prác na posudzovanom projekte.

Prenájmy budov, priestorov a zariadení nie sú zahrnuté do hodnoty aktív v rámci projektu a nie sú zahrnuté do výpočtu investičných nákladov. Pri použití leasingu je iba zálohová platba jednorazová (investičná) cena. Lízingové platby sú zahrnuté do bežných nákladov projektu.

V prípade technologických inovácií (zavádzanie nových zariadení, nových technológií namiesto existujúcich technológií s cieľom efektívnejšieho využitia zdrojov) sa projekty odhadujú na základe porovnania nových zariadení alebo technologických procesov s vymeniteľnými zariadeniami, v tomto prípade sa hodnota investičných nákladov

(počiatočné jednorazové investície) pre projekt sa definuje ako súčet:

počiatočné náklady na nové zariadenie (nákupná cena

+dodacie a montážne náklady) plus

náklady na vývoj projektu a technologickú dokumentáciu plus

náklady na demontáž uvoľneného zariadenia a jeho realizáciu

mínus náklady na predaj vydaného zariadenia plus

náklady na zvyšovanie zásob a ostatných zložiek pracovného kapitálu

Výpočty investičných nákladov sa vykonávajú pre každý druh majetku samostatne. Výsledky výpočtu sú zhrnuté v tabuľkách. Nižšie sú napríklad tabuľky na výpočet výrobných nákladov a administratívnych priestorov a zariadenia pre prvú verziu projektu na organizáciu výroby káblovodných systémov pre komplexné budovy. Záverom je tabuľka s výsledkami výpočtu plných investičných nákladov pre uvažovanú verziu projektu.

Tabuľka 6.7 zobrazuje výpočet nákladov na nákup priemyselných a administratívnych priestorov od vlastníka nového podniku (pre počiatočné údaje pozri Pr.6.4 tabuľky 6.2). Za cenu 1 m2. 7,2 tis. Cu celkové náklady na nákup budú predstavovať 22,608 mil.e.e.e.

Výpočet nákladov na produkciu a administratívne oblasti

Ako vypočítať investičný projekt

Investičný projekt je viacstranový dokument obsahujúci popisné a vypočítané časti.

Príbeh predstavuje všeobecný opis projektu, charakteristiky investovaného objektu, opis myšlienky projektu a spôsob realizácie tejto myšlienky, popis prostredia s charakteristikou trhu s konkurenčnými produktmi, výhody vlastných produktov, marketingový plán pre získanie trhového segmentu a oveľa viac.

Výpočtová časť obsahuje technické výpočty realizácie projektu, výpočtová časť projektu s rozpočtom na výstavbu a ekonomická časť s výpočtom ekonomickej efektívnosti navrhovaného riešenia. Považujeme výpočet investičného projektu z ekonomického hľadiska, hlavný je výpočet ukazovateľov výkonnosti investičných projektov.

Všetky ukazovatele efektívnosti investícií možno rozdeliť na absolútne ukazovatele merané v peňažných jednotkách a časových obdobiach a relatívne ukazovatele vyjadrené v percentách alebo pomeroch.

Prvá skupina ukazovateľov zahŕňa:

 • čistá súčasná hodnota investičného projektu NPV (čistá súčasná hodnota);
 • Doba návratnosti PP (doba spätného odkúpenia);
 • zľavnená doba návratnosti DPP (Diskontovaná doba návratnosti).

Druhá skupina pozostáva z týchto ukazovateľov:

 • PI (index ziskovosti);
 • vnútorná miera návratnosti (IRR);
 • upravená vnútorná miera návratnosti MIRR (Modified Internal Rate of Return);
 • pomer efektívnosti investícií ARR (účtovná miera návratnosti).

Výpočet čistej súčasnej hodnoty investičného projektu

Tento ukazovateľ sa vypočíta podľa vzorca:

 • NPV je čistá súčasná hodnota investície;
 • ICo - počiatočný kapitál investovaný (investovaný kapitál);
 • CFt - peňažný tok z investícií v treťom roku;
 • r je diskontná sadzba;
 • n - trvanie životného cyklu projektu.

Príklad výpočtu: Spoločnosť predpokladá výmenu zastaraného zariadenia v dielni výroby pomocných zariadení. To bude vyžadovať 85 miliónov rubľov na nákup, dodávku a inštaláciu nového vybavenia. Demontáž starého zariadenia úplne pokrýva jeho implementáciu na trhu. Životnosť investícií do nových zariadení je doba jej zastarávania, ktorá sa rovná 6 rokov. Diskontná sadzba sa prijíma podľa miery návratnosti spoločnosti 14%. Výpočet príjmov z prevádzky nového zariadenia za rok je nasledovný:

Diskontná sadzba r v tomto príklade zostáva nezmenená. Je to však nepravdepodobné, pretože je ovplyvnené mnohými faktormi, ako je inflácia, zmeny refinančných sadzieb, kolísanie cien produktov na trhu atď. Vo vyššie uvedenom výpočtovom vzorci sa v tomto prípade diskontná sadzba môže nahradiť plánovanou sadzbou za každý rok. A pri výpočte aktuálnej hodnoty čistého zisku na analýzu efektívnosti investícií sa to robí bezpochyby.

Výpočet doby návratnosti

Obdobie návratnosti investícií indikátor návratnosti investície pre investora sa meria v časových úsekoch - mesiacoch alebo rokoch. Všeobecná forma vzorca pre jeho definíciu je nasledovná:

 • CFt - príjmy z projektu v roku t;
 • N - doba návratnosti, roky.

Pre vyššie uvedený príklad je PP = 3 roky, pretože presnejšie - 2 roky a 8 mesiacov.

Ak sú peňažné toky diskontované prijatou sadzbou, potom môže byť diskontovaná doba návratnosti investície vypočítaná podľa vzorca:

Presnejšie, DPP = 3 roky 6 mesiacov.

Výpočet relatívnych ukazovateľov výkonnosti

Výpočet výnosového indexu

Index ziskovosti investícií ukazuje ziskovosť každej investičnej jednotky investovanej v súčasnej dobe, to znamená:

Pre náš príklad je PI = (10,526 + 27,7 + 32,39 + 27,54 +25,26 + 17,51) / 85 = 140,926 / 85 = 1,66. To možno interpretovať nasledovne: každý rubeľ investícií prináša 0,66 ruby ​​príjmu.

Výpočet internej miery návratnosti

Interná miera návratnosti investícií sa určuje, keď sú diskontované peňažné toky z investícií, ktoré ich spôsobili, rovnaké. To znamená:

IRR je vnútorná miera návratnosti investícií.

Na základe tohto vzorca je jasné, že IRR je na jednej strane priemerná návratnosť projektu počas celého jeho životného cyklu a na druhej strane mierna návratnosť projektu, pod ktorou sa nedá znížiť.

Preto sa porovnáva s mierami bariér pre daný investovaný objekt, aby sa rozhodlo o uskutočniteľnosti investičného návrhu. Ak sa rovná alebo je nižšia ako diskontná sadzba peňažných tokov určená na základe vážených priemerných nákladov na investovaný objekt, každý investor od takéhoto projektu odmietne bez váhania.

V našom príklade je diskontná sadzba 14%. Pozrime sa, aký je hodnota internej miery návratnosti investícií v našom príklade.

Definujte hodnotu vnútornej miery návratnosti metódou postupnej aproximácie:

To znamená, že IRR sa rovná 32%, čo výrazne presahuje diskontnú sadzbu a vážený priemerný výnos investovaného objektu. Projekt sa odporúča implementovať.

Často sa pri investovaní veľkých projektov vyskytujú problémy s nedostatkom investícií, v tomto prípade sa rozhoduje o reinvestovaní ziskov získaných počas projektu. V tomto prípade vypočítajte upravenú vnútornú mieru návratnosti investícií MIRR, ktorá sa vypočíta podľa vzorca:

 • d je vážený priemer nákladov na kapitál;
 • r je diskontná sadzba;
 • CFt - príjmy peňažných prostriedkov v priebehu troch rokov projektu;
 • ICt - investičné peňažné toky v treťom roku trvania projektu;
 • n - obdobie životného cyklu projektu.

Tu je potrebné venovať pozornosť skutočnosti, že všetky investície a reinvestície sú na začiatku projektu zaťažené rovnakou diskontnou sadzbou a všetky výnosy sú dané ku koncu projektu s diskontnou sadzbou zodpovedajúceho váženého priemeru nákladov kapitálu investovaného objektu.

Z vyššie uvedenej rovnice sa stanovuje modifikovaná vnútorná miera návratnosti v našom príklade:

Ako vidíte, MIRR

Klasifikácia investičných projektov a ich obsah.

Čo by ste mali vedieť o dobe návratnosti.

Aký je koeficient efektívnosti investícií a index ziskovosti.

Podstata, predmet a základné metódy investičnej analýzy.

Výpočet investičných nákladov

Celkové investičné náklady sú kapitálové investície do investičného objektu a sú definované ako súčet finančných prostriedkov:

· Pre výstavbu (rozširovanie, rekonštrukciu, technické opätovné vybavenie) zariadenia;

· Vybavenie investovaného objektu zariadením;

· Ostatné kapitálové investície (na prípravu kapitálovej výstavby, na prípravu výrobného zariadenia, na zvýšenie prevádzkového kapitálu, na výstavbu zariadení priemyselnej a sociálnej infraštruktúry)

Výdavky na výstavbu budov a odpisy

Odpisy (nájomné)

Ročná suma, tisíc rubľov

1. Novo postavený

Náklady na 1 m 2 sú určené skutočnými údajmi.

gr.5 = 100 / životnosť (30 rokov)

gr.6 = gr.4 * gr.5 / 100

Výpočet nákladov na zariadenia a odpisy

Semi-suchý lis

gr.1,2 - podľa tabuľky 2

gr.3 - podľa aktuálnych údajov

gr.5 = 100 / životnosť (8)

Ostatné zariadenia tvoria 30% z celkového počtu.

Celková výška kapitálových investícií do projektu zahŕňa náklady na:

- náklady na novovybudované priemyselné budovy;

- náklady na vybavenie, nástroje, inventár;

- príprava územia na výstavbu;

- predvýrobné náklady (uvedenie do prevádzky);

- ostatné investičné náklady;

- investícií do zvýšenia pracovného kapitálu.

Celkové investičné náklady projektu

1. Náklady na novovybudované priemyselné budovy

2. Náklady na zariadenia, nástroje, inventár

4. Príprava územia na výstavbu

5. Inštalácia zariadenia

10% z celkovej tabuľky gr 4. 4

6. Predprodukčné náklady (uvedenie do prevádzky)

8% z celkovej tabuľky gr 4. 4

7. Ostatné investičné náklady

8. CELKOVÉ kapitálové investície do fixných aktív

9. Kapitálové investície do zvýšenia pracovného kapitálu

10% z celkovej karty. 9

10. Celkové investičné náklady spolu

Táto tabuľka je vyplnená podľa tabuľky 2, 3, 9.

Finančná štruktúra investícií

Termín úveru, kol. leta

Úroky za rok

Výška splácania istiny za rok

1. Počiatočné investície do fixných aktív

2. Kapitálové investície do pracovného kapitálu

1 gram 3 = str. 8 tab. 5. * str. 1. skupina 2 tab. 6/100

str.1 gr.5 = str.8 tab.5 * str.1 gr.4 tab.6 / 100

strana 2.gr.3 = strana 9 tab.5. * str.1 gr. 2. tab. 6/100

p.2 gr.5 = str.9 tab.5 * str.1 gr.4 tab.6 / 100

p. 1 gr. 7 - 5 rokov

p.2 gr.7 - 1 rok

c. 8 = gr.5 * gr.6 / 100

Rozdelenie celkových investičných nákladov v priebehu rokov zúčtovacieho obdobia sa uskutočňuje na základe harmonogramu investičného projektu uvedeného v tabuľke. Doba zúčtovacieho obdobia (horizont výpočtu) sa rovná trvaniu vytvorenia a prevádzky objektu. Dĺžka trvania založenia objektu je určená obdobím kapitálovej výstavby a dĺžka trvania prevádzky je definovaná ako vážená priemerná štandardná životnosť hlavného technologického zariadenia.

Harmonogram investičného projektu (príklad)

Etapy zúčtovacieho obdobia

Kalkulácia krok, rok

2. Inžinierske a geologické prieskumy

3. Vypracovanie technickej dokumentácie

4. Príprava staveniska na výstavbu

5. Výstavba priemyselných budov

6. Dodávka zariadenia

7. Inštalácia zariadenia

8. Uvedenie do prevádzky

9. Výstup

Rozdelenie investičných nákladov v priebehu účtovného obdobia, t.

Etapy zúčtovacieho obdobia

Kalkulácia krok, rok

1. Počiatočný limit. investície

2. Cap. Investície do zvyšovania pracovného kapitálu

Celkové investičné náklady

Počiatočné kapitálové investície v etape výstavby sú akceptované 70% z celkového počtu, v štádiu štartu a úpravy - 30% z celkovej sumy.

Kapitálové investície do nárastu pracovného kapitálu začínajú fázou štartu a úpravy a tvoria 100% z celkového počtu.

Výpočet bežných výrobných nákladov je založený na určení výrobných nákladov, ktorých výroba a realizácia sa predpokladá ako program investičného projektu. Výrobné náklady sú odhady nákladov použité v procese výroby a predaja materiálových a pracovných zdrojov. Náklady, ktoré tvoria výrobné náklady, sú zoskupené podľa ich ekonomického obsahu podľa prvkov:

náklady na materiál (mínus náklady na vratný odpad);

náklady na prácu;

zrážky pre sociálne potreby;

odpisy dlhodobého majetku;

"Materiálové náklady" odrážajú náklady na suroviny, základné a pomocné materiály, polotovary, náhradné diely na opravu zariadení a vozidiel, materiály na opravu budov, kontajnery a obalové materiály, palivo a energiu všetkých druhov pre technologické a iné priemyselné a domáce potreby,

Náklady na materiály a energiu sa vypočítajú podľa vzorca:

Kde Zi - náklady na ročnú výrobu i-toho druhu materiálu alebo nosiča energie, den. ks.,

Pi - ročná potreba (spotreba) i - tohto druhu materiálu alebo nosiča energie, nat. u (z projektu výstavby keramickej technológie),

Cena je cena (cena) jednotky typu i materiálu alebo nosiča energie, den. u

tehla rentabilita investície finančné

6 metód na hodnotenie efektívnosti investícií v programe Excel. Príklad výpočtu NPV, PP, DPP, IRR, ARR, PI

Zvážte šesť metód na vyhodnotenie efektívnosti investícií, dám rôzne vzorce pre výpočet investičných pomerov, metódy (algoritmus) na ich výpočet v programe Excel. Tieto metódy budú užitočné pre investorov, finančných analytikov, obchodných analytikov a ekonómov. Ihneď treba poznamenať, že investíciou budeme rozumieť rôzne investičné projekty, investičné objekty a aktíva. To znamená, že tieto metódy môžu byť široko používané v oceňovacích činnostiach každého podniku alebo spoločnosti.

Všetky metódy hodnotenia efektívnosti investičných projektov možno rozdeliť do dvoch veľkých skupín:

Štatistické metódy na hodnotenie efektívnosti investičných / investičných projektov

Metódy štatistického hodnotenia sú najjednoduchšou triedou prístupov k analýze investičných a investičných projektov. Napriek zdanlivej jednoduchosti výpočtu a použitia nám umožňujú vyvodiť závery o kvalite investičných objektov, porovnať ich medzi sebou a odstrániť neefektívne.

Doba splácania

Doba návratnosti investície alebo investičný projekt (Anglické splátkové obdobie, PP, doba návratnosti) - tento pomer udáva obdobie, v ktorom bude počiatočná investícia (náklady) v investičnom projekte vyplatená. Ekonomický význam tohto ukazovateľa je ukazovať obdobie, počas ktorého investor vráti svoje investované peniaze (kapitál).

Vzorec na výpočet doby návratnosti investícií (investičný projekt)

IC (Invest Capital) - investičný kapitál, počiatočné náklady investora na investície. Vo vzorci v zahraničnej praxi niekedy ide o investičný kapitál, ale o kapitálové výdavky (náklady na kapitál, CC), ktoré majú v skutočnosti podobný význam;

CF (peňažný tok) - peňažný tok, ktorý vytvoril podnik, do ktorého sa investuje. Peňažný tok niekedy vo vzorcoch znamená čistý zisk (NP, čistý zisk).

Vzorec na výpočet obdobia / doby návratnosti môže byť opísaný inak, táto možnosť sa často nachádza aj v domácej finančnej literatúre:

Treba poznamenať, že náklady na investície predstavujú všetky náklady investora pri investovaní do investičného projektu. Peňažný tok treba zvážiť na určité obdobia (deň, týždeň, mesiac, rok). V dôsledku toho bude obdobie návratnosti investícií mať podobnú meraciu stupnicu.

Príklad výpočtu doby návratnosti investičného projektu v programe Excel

Nasledujúci obrázok ukazuje príklad výpočtu doby návratnosti investičného projektu. Máme základné údaje, že náklady na počiatočné výdavky predstavovali 130 000 rubľov, mesačný peňažný tok z investícií bol 25 000 rubľov. Na začiatku je potrebné vypočítať peňažný tok na základe časového rozlíšenia, na tento účel sa použil tento jednoduchý vzorec:

Kumulatívny tok hotovosti je vypočítaný v stĺpci C, C7 = C6 + $ C $ 3

Ak vypočítate dobu návratnosti podľa vzorca, získate nasledovné:

Keďže máme diskrétne obdobie, je potrebné toto obdobie zaokrúhliť až na 6 mesiacov.

Návod na používanie doby návratnosti investícií (investičné projekty)

Ukazovateľ doby návratnosti investícií používa ako porovnávací ukazovateľ na posúdenie efektívnosti alternatívnych investičných projektov. Projekt s rýchlejším časom návratnosti je efektívnejší. Tento faktor sa spravidla používa vždy v spojení s inými ukazovateľmi, ktoré budeme analyzovať nižšie.

Výhody a nevýhody indikátora doby návratnosti investícií

Výhody indikátora jeho rýchlosti a jednoduchosti výpočtu. Nevýhodou tohto pomeru je zrejmé - vo svojom výpočte používa konštantný peňažný tok. V skutočnosti je pomerne ťažké predpovedať udržateľné budúce peňažné toky, takže doba návratnosti sa môže výrazne zmeniť. S cieľom znížiť možné odchýlky od plánu spätného získania je potrebné zabezpečiť spoľahlivosť zdrojov peňažného toku investičného projektu. Okrem toho indikátor nezohľadňuje vplyv inflácie na zmenu hodnoty peňazí v čase. Doba návratnosti investícií môže byť použitá ako kritérium na vyradenie v prvej fáze hodnotenia a výberu "ťažkých" investičných projektov.

Účtovná miera návratnosti

Miera návratnosti investícií alebo investičného projektu (anglická účtovná miera návratnosti, ARR, návratnosť investícií, účtovná miera návratnosti, návratnosť investícií) je ukazovateľ odrážajúci ziskovosť investovaného podniku bez zohľadnenia diskontovania.

Vzorec na výpočet miery návratnosti investícií

CF cf - priemerný peňažný tok (čistý zisk) investovaného podniku za posudzované obdobie (mesiac, rok);

IC (Invest Capital) - investičný kapitál, počiatočné náklady investora na investície.

Existuje aj nasledujúca rôznorodosť vzorca pre návratnosť investícií, ktorý odráža prípad, keď sa počas posudzovaného obdobia uskutočnila dodatočná investícia do predmetu / projektu. Preto sa berú do úvahy priemerné náklady na kapitál za obdobie. Vzorec má zároveň formu:

IC0, IC1 - investičné náklady (vynaložené investície) na začiatku a na konci vykazovaného obdobia.

Príklad výpočtu návratnosti investícií (investičný projekt) v programe Excel

Aby sme lepšie pochopili ekonomický význam a výpočtový algoritmus, použijeme program Excel. Náklady, ktoré vznikli investorovi, boli iba v prvom období a predstavovali 130 000 rubľov. Príjmy z investícií sa menili mesačne, preto vypočítame priemerné mesačné príjmy. Pre fakturačné obdobie môže trvať ľubovoľné obdobie, štvrťrok, rok. V našom prípade dosahujeme mesačnú ziskovosť investičného projektu. Vzorec na výpočet v programe Excel je nasledovný:

Ciele využitia pomeru ziskovosti investičného projektu

Tento ukazovateľ sa používa na porovnanie rôznych alternatívnych investičných projektov. Čím je ARR vyššia, tým vyššia atraktívnosť tohto projektu pre investora. Tento ukazovateľ sa spravidla používa na hodnotenie už existujúcich projektov, kde je možné sledovať a štatisticky vyhodnocovať efektívnosť vytvárania peňažného toku danej investície.

Výhody a nevýhody miery návratnosti investícií

Výhody koeficientu spočívajú v jeho jednoduchosti výpočtu a prijatia, a to je miesto, kde jeho zásluhy končia. Nevýhody tohto pomeru zahŕňajú ťažkosti s prognózovaním budúcich peňažných príjmov / príjmov z projektu. Okrem toho, ak je projekt rizikový, tento ukazovateľ môže výrazne narušiť obraz vnímania projektu. ARR sa zvyčajne používa na externé predvedenie úspešného projektu. Indikátor vo svojom vzore nezohľadňuje zmeny v hodnote peňazí v čase. Tento ukazovateľ sa môže použiť v prvej fáze hodnotenia a výberu investičných projektov.

Dynamické metódy na hodnotenie efektívnosti investičných / investičných projektov

Zvážte rad dynamických metód na hodnotenie investičných projektov, tieto ukazovatele používajú diskontovanie, čo je nesporná výhoda vo vzťahu k štatistickým metódam.

Čistá súčasná hodnota (čistá súčasná hodnota)

Čistá súčasná hodnota (čistá súčasná hodnota v angličtine, Čistá súčasná hodnota, čistý súčasný výnos, súčasná hodnota) je ukazovateľ odrážajúci zmenu peňažných tokov a vykazuje rozdiel medzi diskontovanými peňažnými príjmami a výdavkami.

Čistá súčasná hodnota sa používa na výber najatraktívnejšieho investičného projektu.

Vzorec čistej súčasnej hodnoty

NPV - čistá súčasná hodnota projektu;

CFT - peňažný tok v čase t;

CF0 - peňažný tok v počiatočnom momente. Počiatočný peňažný tok sa rovná investičnému kapitálu (CF0 = IC);

r je diskontná sadzba (prekážková miera).

Hodnotenie projektu založené na kritériu NPV

Príklad výpočtu čistej súčasnej hodnoty v programe Excel

Zvážte príklad výpočtu čistej súčasnej hodnoty v programe Excel. Program má pohodlnú funkciu NPV (čistá súčasná hodnota), ktorá umožňuje vo výpočtoch použiť diskontnú sadzbu. Vypočítajte nižšie v dvoch variantoch NPV.

Takže budeme analyzovať algoritmus na postupný výpočet všetkých ukazovateľov NPV.

 1. Výpočet peňažného toku podľa roka: E7 = C7-D7
 2. Časový diskontovaný peňažný tok: F7 = E7 / (1 + $ C $ 3) ^ A7
 3. Sumarizácia všetkých diskontovaných peňažných príjmov pre investičný projekt a odpočítanie počiatočných kapitálových nákladov: F16 = SUM (F7: F15) -B6

Výpočet pomocou vstavaného vzorca NPV. Treba poznamenať, že je potrebné odpočítať počiatočné kapitálové výdavky (B6).

Výsledky obidvoch metód výpočtu NPV, ako vidíme, sa zhodujú.

Master class: "Ako vypočítať čistú súčasnú hodnotu pre podnikateľský plán"

Interná miera návratnosti investičného projektu

Vnútorná miera návratnosti (vnútorná miera návratnosti v anglickom jazyku, vnútorná miera diskontu, vnútorná miera diskontu, vnútorná miera návratnosti, vnútorný pomer výkonnosti) zobrazuje diskontnú sadzbu, v ktorej sa čistý diskontovaný príjem rovná nule.

Vzorec na výpočet vnútornej miery návratnosti investičného projektu

CF (peňažný tok) - peňažný tok, ktorý je vytvorený podnikom, do ktorého sa investuje;

IRR - vnútorná miera návratnosti;

CF0 - peňažný tok v počiatočnom momente. V prvom období sa peňažný tok spravidla rovná investičnému kapitálu (CF0 = IC)

Príklad výpočtu IRR investičného projektu v programe Excel

Zvážte príklad výpočtu vnútornej miery návratnosti v programe Excel, program má dobrú funkciu IRR (vnútorná miera návratnosti), ktorá vám umožňuje rýchlo vypočítať IRR. Táto funkcia sa správne používa, ak existuje aspoň jeden kladný a záporný peňažný tok.

Výhody a nevýhody internej miery návratnosti IRR

+ možnosť porovnávať navzájom investičné projekty s iným investičným horizontom;

+ ) schopnosť porovnávať nielen projekty, ale aj alternatívne investície, ako napríklad bankový vklad. Ak je IRR projektu 25% a bankový vklad je 15%, potom je projekt atraktívnejší pre investície.

+ a) vyjadriť hodnotenie projektu o jeho účelnosti ďalšieho rozvoja.

Vnútorná miera návratnosti sa odhaduje s váženým priemerom nákladov na získaný kapitál, čo nám umožňuje posúdiť realizovateľnosť ďalšieho vývoja projektu.

Príklad výpočtu indexu ziskovosti projektu v programe Excel

Zvážte príklad výpočtu indexu ziskovosti. Nasledujúci obrázok ukazuje výpočet PI v bunke F18.

 1. Výpočet stĺpca F - Diskontovaný peňažný tok = E7 / (1 + $ C $ 3) ^ A7
 2. Výpočet čistej súčasnej hodnoty NPV v bunke F16 = SUM (F7: F15) -B6
 3. Vyhodnotenie ziskovosti investícií do bunky F18 = F16 / B6

Ak boli investičné náklady každý rok, potom bolo potrebné vypočítať index ziskovosti pomocou druhého vzorca a priniesť ich do dnešného dňa (zľava).

Diskontovaná doba návratnosti

Diskontovaná doba návratnosti (anglicky diskontovaná doba návratnosti, DPP) - ukazovateľ vyjadrujúci obdobie, počas ktorého sa počiatočné investičné náklady vyplatia. Vzorec na výpočet koeficientu je podobný vzoru na odhadovanie doby návratnosti investícií, používa sa iba diskontovanie.

Vzorec na výpočet zľavneného obdobia návratnosti

IC (Invest Capital) - investičný kapitál, počiatočné náklady investora na investície;

CF (peňažný tok) - peňažný tok, ktorý je vytvorený podnikom, do ktorého sa investuje;

r je diskontná sadzba;

t je obdobie hodnotenia prijatého peňažného toku.

Príklad výpočtu diskontovanej doby návratnosti investícií v programe Excel

Vypočítajte koeficient ziskovej doby návratnosti investícií v programe Excel. Nasledujúci obrázok ukazuje príklad výpočtu. Ak to chcete vykonať, musíte vykonať nasledujúce operácie:

 1. Vypočítajte diskontovaný peňažný tok v stĺpci D = C7 / (1 + $ C $ 3) ^ A7
 2. Vypočítajte kumulatívne kapitálové zisky v stĺpci E = E7 + D8
 3. Odhadnite obdobie, v ktorom sa investícia (IC) úplne splatila.

Ako môžeme vidieť, pokrytie všetkých nákladov diskontovaným peňažným tokom sa uskutočnilo za 6 mesiacov. Čím je doba návratnosti investície menšia, tým sú tieto projekty atraktívnejšie.

Výhody a nevýhody zrážkovej doby

Výhodou koeficientu je schopnosť použiť vo vzorci vlastnosť peňazí na zmenu jeho hodnoty v priebehu času v dôsledku inflačných procesov. To zlepšuje presnosť predpokladanej doby návratnosti investovaného kapitálu. Problém pri použití tohto pomeru je presne určiť budúci peňažný tok z investície a odhadnúť diskontnú sadzbu. Sadzba sa môže v priebehu celého životného cyklu investície meniť v dôsledku rôznych hospodárskych, politických a výrobných faktorov.

Materská trieda: "Ako vypočítať čas návratnosti pre podnikateľský plán: inštrukcia"

Výber investície založenej na pomeroch hodnotenia výkonnosti

Nasledujúci obrázok znázorňuje tabuľku kritérií pre výber investičného projektu / investície na základe zvažovaných faktorov. Tieto ukazovatele nám umožňujú rýchlo posúdiť atraktívnosť projektu. Treba poznamenať, že tieto ukazovatele sú zle použiteľné na hodnotenie projektov rizikového kapitálu, pretože je ťažké predpovedať, aký predaj, príjmy a dopyt budú v tomto projekte. Ukazovatele sa osvedčili pri posudzovaní už realizovaných projektov s jasne zosúladenými obchodnými procesmi.

Zhrnutie

Použitie koeficientov na hodnotenie investičných projektov umožňuje vybrať z najatraktívnejších objektov investície. Zvažovali sme štatistické aj dynamické metódy hodnotenia, v praxi sú prvé vhodné na odzrkadlenie všeobecných charakteristík objektu, zatiaľ čo dynamické metódy umožňujú presnejšie posúdenie parametrov investície. V modernej ekonomike je v čase krízy použitie týchto ukazovateľov efektívne v relatívne malom horizonte investícií. Okrem externých faktorov je hodnotenie ovplyvnené aj vnútornými faktormi - problémom presného určenia budúceho cash flow z projektu. Ukazovatele poskytujú finančnejší popis životnosti investície a neodhaľujú vzťah príčin-účinok s prijatým príjmom (je ťažké hodnotiť rizikové projekty a začínajúce podniky). Zároveň jednoduchosť výpočtu koeficientov umožňuje vylúčiť neziskové projekty v prvej fáze analýzy. Opis koeficientov na posúdenie efektívnosti investícií je úplný. Štúdia investičnej analýzy, v nasledujúcich článkoch budem hovoriť o komplexnejších metódach hodnotenia projektov, ďakujem vám za pozornosť, bol s vami Ivan Ždanov.

Pridal: к.э.н. Zhdanov Ivan Jurevič

Investičný projekt v programe Excel s príkladmi výpočtov

Ak chcete prilákať a investovať do akéhokoľvek podnikania, investor musí starostlivo študovať externý a domáci trh.

Na základe získaných údajov vytvorte odhad projektu, investičný plán, predpokladané výnosy a vygenerujte výkaz peňažných tokov. V plnej miere všetky potrebné informácie môžu byť zastúpené vo forme finančného modelu.

Finančný model investičného projektu v programe Excel

Vytvorené pre plánované obdobie návratnosti.

 • opis makroekonomického prostredia (miera inflácie, úroky z daní a poplatkov, požadovaná miera návratnosti);
 • plánovaný predaj;
 • predpokladané náklady na prilákanie a školenie zamestnancov, nájom priestorov, nákup surovín a materiálov atď.;
 • analýza pracovného kapitálu, aktív a fixných aktív;
 • zdroje financovania;
 • analýza rizík;
 • prognózové správy (návratnosť, likvidita, platobná schopnosť, finančná stabilita atď.).

Na dôveryhodnosť projektu je potrebné potvrdiť všetky údaje. Ak má spoločnosť niekoľko príjmových položiek, prognóza sa pripravuje osobitne pre každý z nich.

Finančný model predstavuje plán na zníženie rizík pre investovanie. Detail a realizmus - záväzné podmienky. Pri návrhu projektu v programe Microsoft Excel sa dodržiavajú tieto pravidlá:

 • počiatočné údaje, výpočty a výsledky sú na rôznych listoch;
 • výpočtová štruktúra je logická a "transparentná" (bez skrytých vzorcov, buniek, cyklických referencií, obmedzeného počtu názvov polí);
 • stĺpce sa navzájom zhodujú;
 • v jednom riadku - rovnaký typ vzorca.

Výpočet ekonomickej efektívnosti investičného projektu v programe Excel

Na posúdenie efektívnosti investícií sa používajú dve skupiny metód:

 • štatistické (PP, ARR);
 • dynamické (NPV, IRR, PI, DPP).

PP (doba návratnosti) ukazuje časové obdobie, počas ktorého sa počiatočná investícia do projektu splatí (keď sa investované peniaze vrátia).

Ekonomický vzorec na výpočet doby návratnosti:

kde IC je počiatočná investícia investora (všetky náklady),

CF - peňažný tok alebo čistý zisk (na určité obdobie).

Výpočet návratnosti investičného projektu v programe Excel:

 1. Urobme si tabuľku s počiatočnými údajmi. Náklady na počiatočnú investíciu - 160.000 rubľov. Mesačne prichádza 56000 rubľov. Na výpočet peňažného toku na akruálnom základe sa použil vzorec: = C4 + $ C $ 2.
 2. Vypočítajte dobu návratnosti investovaných prostriedkov. Použije sa vzorec: = B4 / C2 (výška počiatočnej investície / výška mesačného príjmu).

Keďže máme diskrétne obdobie, doba návratnosti bude 3 mesiace.

Tento vzorec vám umožňuje rýchlo nájsť indikátor doby návratnosti projektu. Je však mimoriadne ťažké ho použiť, pretože skutočné mesačné príjmy sú zriedka rovnaké sumy. Okrem toho sa inflácia neberie do úvahy. Preto sa indikátor používa v spojení s inými kritériami na hodnotenie účinnosti.

ROI

ARR, ROI - pomer ziskovosti, ukazujúci ziskovosť projektu bez zohľadnenia diskontovania.

kde CFsr. - priemerný čistý zisk za určité obdobie;

Počiatočná investícia investora IC.

Príklad výpočtu v programe Excel:

 1. Zmeňte vstupné údaje. Počiatočné investície vo výške 160 000 rubľov sa realizujú iba raz, na začiatku projektu. Mesačné platby - rôzne sumy.
 2. Vypočítajte priemerný mesačný príjem a zistite ziskovosť projektu. Použijeme tento vzorec: = priemerný (C23: C32) / B23. Formát buniek je percento.

Čím vyšší je pomer ziskovosti, tým je projekt atraktívnejší. Hlavnou nevýhodou tohto vzorca je, že je ťažké predpovedať budúce zisky. Preto sa indikátor často používa na analýzu existujúceho podniku.

Príklady investičného projektu s výpočtami v programe Excel:

Štatistické metódy nezohľadňujú diskontovanie. Ale môžete rýchlo a ľahko nájsť potrebné indikátory.

Hodnotenie investícií - ukazovatele klasifikácie, objemu a výkonnosti

Existujú dva hlavné ciele investícií: zachovanie peňazí a ich rast.

Každý účastník investičného procesu treba vždy posúdiť ich účinnosť, a pre výpočet hlavné ukazovatele k záveru, že ich ziskovosť alebo stratovosť.

klasifikácia

Investície do objektov sú:

V prvom prípade sú finančné prostriedky investované do reálnej produkcie na vytvorenie hmotného a nehmotného majetku. Patria sem: nákup budov, vybavenie, suroviny, registrácia licencií atď.

V druhom prípade sa investícia uskutočňuje vo finančných nástrojoch (cenné papiere, mena).

Ako vypočítať čistú investíciu?

Čistá investícia je súčasťou hrubého zisku.

Čisté investície môžete vypočítať podľa tohto vzorca:

CHI = Hrubá investícia - Odpisy

Hrubé investície sú súčtom investícií v podniku a odpisom je suma odpisov fixného kapitálu.

Výpočet čistých investícií je dôležitý. Existujú tri prípady:

 1. Ak je hodnota CHI vyššia ako hodnota odpisovania, potom by sme mali očakávať zvýšenie kapitálu.
 2. Ak je hodnota CHI nižšia ako nula, produkcia sa zníži, zisky sa znížia a podnik sa priblíži k bankrotu.
 3. Ak je hodnota indikátora nula, potom to znamená, že spoločnosť je v statickom stave, t. ani sa nepredpokladá rast ani pokles.

Ako vypočítať výšku investície?

Na posúdenie účinnosti budúcich investícií je vždy potrebné určiť ich objem. Vypočítajte túto hodnotu je dosť jednoduchá, musíte pripočítať množstvo peňazí, ktoré plánujete investovať do projektu.

Tento ukazovateľ pozostáva z dvoch druhov výdavkov:

 • jednorazové alebo počiatočné, napríklad pre papierovanie, nákup zariadenia, nákup východiskovej dávky tovaru;
 • pravidelné alebo mesačné, napríklad na prenájom priestorov, miezd, daní.

Pravidelné (mesačné) výdavky by mali byť sumarizované počas celého vývojového obdobia projektu pred plánovaným dátumom návratu k sebestačnosti a odpočítané od reinvestovaných prostriedkov z tohto ukazovateľa.

Ako vypočítať účinnosť?

Na posúdenie efektívnosti investícií sa použili mnohé vzorce. Existujú samostatné vzorce pre konkrétne cenné papiere, obchodné projekty atď. Hodnoty môžu byť absolútne (v peňažnom alebo ekvivalentnom čase), relatívne (vo forme koeficientov, akcií a percenta). Ďalej prezentujeme vzorce, ktoré sú obzvlášť populárne pri hodnotení investícií.

Čistá súčasná hodnota

Čistá súčasná hodnota (Čistá súčasná hodnota) odráža čistú súčasnú hodnotu budúcich peňažných tokov.

Čím vyššia je NPV, tým lepšia. Ak je ukazovateľ menší ako nula, potom je projekt nerentabilný, ak je nulový, potom projekt splatí len náklady, ale nebude prinášať zisk.

Na jej výpočet musíte nájsť rozdiel medzi budúcim výnosom a výškou investície, berúc do úvahy diskontnú sadzbu.

Doba splácania

Obdobie návratnosti sa vypočíta tak, aby sa zhodnotila účinnosť. Predstavuje časové obdobie, počas ktorého všetky príjmy pochádzajúce z investícií pokryli svoje náklady. Čím je číslo menšie, tým lepšie.

ROI (ROI)

Ako vypočítať návratnosť investícií? Najvhodnejším ukazovateľom je návratnosť investícií (ROI). Ide o percento, ktoré naznačuje návratnosť investícií.

ROI = (Výnos - Náklady) / Investičná čiastka * 100%

Príjem je príjem, ktorý bol prijatý.

Náklady sú súčtom nákladov na vytvorenie produktu alebo poskytovanie služby.

Ak chcete vypočítať výšku investície, musíte pridať všetky peniaze, ktoré boli vynaložené na tento projekt.

Ak je výsledný údaj viac ako 100%, potom sa hovorí o ziskovosti investícií, ak je nižšia - o škodovom pomere.

Pri rozhodovaní o investovaní peňazí je dôležité vypočítať tieto ukazovatele, je tiež žiaduce vykonať podrobnejšiu analýzu. Tento prístup pomôže znížiť riziká a nájsť najlepšiu možnosť investovania.

Na záver ponúkame vizuálne oboznámenie sa s videom o hlavných ukazovateľoch návratnosti investícií.

IFRS, Dipifr

Vzorec na výpočet NPV investičného projektu. Je to jednoduché.

Investovanie znamená dnes investovať bezplatné finančné zdroje s cieľom vytvoriť stabilné peňažné toky v budúcnosti. Môžete investovať do finančných nástrojov alebo do nového podnikania alebo do rozširovania existujúceho podniku. V každom prípade investovanie investuje peniaze do niektorých dlhodobých aktív.

Ako sa nerobiť chyba a nielen vrátiť investované finančné prostriedky, ale aj zisk z investície?

K tomu môžete použiť jednu z metód hodnotenia efektívnosti investičných projektov. NPV je jednou z týchto metód. Hľadanie investičného projektu NPV znamená nájsť čistú súčasnú hodnotu všetkých peňažných tokov spojených s týmto projektom.

Ako to urobiť, pomocou vzorca na výpočet NPV a či je to tak ťažké, prečítajte si nižšie.

Čo môžete robiť s peniazmi?

Ak máte určitú sumu peňazí, máte tri spôsoby, ako ich zlikvidovať:

 • a) stráviť - kúpiť veľký byt a žiť v ňom, kúpiť auto a riadiť ho do práce, ísť na dovolenku na Havaj. Každý má svoje vlastné možnosti, pretože tráviť peniaze, poradcovia nie sú potrební.
 • b) schovať sa v bezpečí na daždivý deň. A trpí po celý čas, že budú ukradnuté. A so smútkom pozorovať, ako sa znehodnocujú v dôsledku inflácie
 • c) "investovať" niekde, aby priniesli príjmy v budúcnosti. Bude to výhodné?

Tento článok je pre tých, ktorí si vybrali tretiu položku z tohto zoznamu. A nezáleží na tom, či investujete svoje peniaze alebo peniaze spoločnosti, v ktorej budete pracovať ako finančný špecialista.

Môžete investovať do banky, dať peniaze na vklad a môžete si kúpiť dlhové obligácie alebo akcie bánk alebo spoločností, ktoré sú voľne obchodované na finančnom trhu. Toto je najjednoduchší spôsob, ale nie najvýhodnejší. Pre jednotlivcov, to znamená vy a ja, najčastejšie je to jediný spôsob, ako investovať úspory.

A môžete investovať do podnikania, čo znamená kúpiť dlhodobý majetok (investičný majetok), pomocou ktorého budete v procese výroby, obchodovania alebo poskytovania služieb dostávať budúce peňažné toky. Pre právnické osoby (spoločnosti) je to striktne povedané účelom ich existencie - zarábať peniaze (zisk) z investícií.

S cieľom určiť, či konkrétny investičný projekt bude úspešný, finančné experti použijú určité metódy hodnotenia projektov. Dve hlavné metódy sú NPV a IRR.

NPV - čo je to? Aká je logika tohto ukazovateľa?


NPV je skratka pre prvé písmená frázy "Čistá súčasná hodnota" a predstavuje čistú súčasnú hodnotu (k dnešnému dňu). Ide o metódu oceňovania investičného projektu založenú na metodike diskontovaných peňažných tokov.

Ak poznáte sľubný obchodný projekt a chcete doň investovať peniaze, bolo by pekné začať výpočtom NPV (= čistej súčasnej hodnoty) tohto obchodného projektu. Výpočtový algoritmus je nasledujúci:

 • 1) je potrebné odhadnúť peňažné toky z projektu - počiatočnú investíciu (odlev) finančných prostriedkov a očakávané príjmy (prílev) finančných prostriedkov v budúcnosti
 • 2) určiť náklady na kapitál pre vás - to bude diskontná sadzba
 • 3) na zľavu všetkých peňažných tokov (prílivov a odlivov) z projektu vo výške, ktorú ste odhadli v odseku 2)
 • 4) Zložte. Súčet všetkých diskontovaných tokov sa bude rovnať NPV projektu.

Pravidlo je: ak je NPV väčšia ako nula, projekt možno akceptovať, ak je hodnota NPV nižšia ako nula, projekt by sa mal zamietnuť.

Zdôvodnenie metódy NPV je veľmi jednoduché. Ak je NPV nula, znamená to, že peňažné toky z projektu sú dostatočné

 • a) vymáhať investovaný kapitál a
 • b) poskytnúť potrebný príjem z tohto kapitálu.

Ak je NPV pozitívna, potom projekt prinesie zisk a čím je hodnota NPV vyššia, tým je projekt výhodnejší / ziskový. Keďže príjem veriteľov (od ktorých ste požičali peniaze) je pevne stanovený, všetky príjmy nad túto úroveň patria akcionárom. Ak spoločnosť schválí projekt s nulovou hodnotou NPV, pozícia akcionárov zostane nezmenená - spoločnosť sa zvýši, ale cena akcií sa nezvýši. Avšak, ak projekt má pozitívnu NPV, akcionári budú bohatší.

Vzorec NPV - výpočet vzorky

Vzorec na výpočet NPV vyzerá komplikovane v očiach osoby, ktorá sa nepovažuje za matematika:

 • n, t je počet časových období,
 • CF - cash flow (peňažný tok),
 • R - náklady na kapitál (diskontná sadzba, sadzba)

V skutočnosti je tento vzorec správnym matematickým vyjadrením sumy niekoľkých množstiev. Na výpočet NPV vezmite napríklad dva projekty A a B, ktoré majú nasledujúcu štruktúru peňažných tokov v nasledujúcich 4 rokoch:

Obidva projekty A a B majú rovnakú počiatočnú investíciu 10 000, ale peňažné toky v nasledujúcich rokoch sa značne líšia. Projekt A znamená rýchlejšiu návratnosť investícií, ale do štvrtého roka dôjde k výraznému poklesu peňažného toku z projektu. Projekt B naopak v prvých dvoch rokoch vykazuje nižšie peňažné príjmy ako príjmy z projektu A, avšak v nasledujúcich dvoch rokoch bude projekt B generovať viac peňazí ako projekt A.

Vypočítajte NPV investičného projektu nasledovne:
Predpoklady na zjednodušenie výpočtu:

 • a) všetky peňažné toky sa vyskytujú na konci každého roka;
 • b) počiatočný peňažný tok (investícia) sa vyskytol v čase "nula", t. momentálne
 • b) náklady na kapitál (diskontná sadzba) je 10%

Existuje samostatný článok o diskontovaní peňažných tokov na tejto stránke. Ak sa vám zdá, že nižšie uvedený výpočet je úplne nepochopiteľný, bolo by lepšie najskôr pripomenúť základy diskontovania a vrátiť sa k tomuto článku.

Dovoľte mi stručne pripomenúť, že na to, aby ste priniesli tok peňazí do dnešného dňa, musíte vynásobiť sumu peňazí faktorom 1 / (1 + R), zatiaľ čo (1 + R) sa musí zvýšiť na výkon rovnajúci sa počtu rokov. Hodnota tejto zlomky sa nazýva faktor alebo diskontný faktor. Aby sa tento pomer nemohol kedykoľvek vypočítať, je možné ho zobraziť v špeciálnej tabuľke s názvom "tabuľka diskontných faktorov".

Použijeme formulár NPV pre projekt A. Máme štyri ročné obdobia a päť peňažných tokov. Prvý tok (10.000) je naša investícia v čase nula, to znamená dnes. Ak rozšírite vzorec NPV, práve vyššie, dostaneme sumu piatich výrazov:

Ak nahradíme v tejto súprave údaje z tabuľky pre projekt A namiesto CF a miera 10% namiesto R, získame nasledujúci výraz:

To, čo sa delí, je možné vypočítať, ale je ľahšie prevziať hotovosť z tabuľky diskontných faktorov a vynásobiť tieto faktory sumou peňažného toku.

V dôsledku toho sa súčasná hodnota peňažných tokov (NPV) pre projekt A rovná 788,2 dolárov. Výpočet NPV pre projekt A môže byť tiež prezentovaný vo forme tabuľky a vo forme časového rozsahu:

Rovnakým spôsobom sa vypočítava NPV pre projekt B.

Keďže faktory zľavy sa časom znižujú, príspevok k súčasnej hodnote projektu je veľký (4 000 a 6 000), ale v čase (tretí a štvrtý rok) bude peňažný tok nižší ako príspevok z peňažného toku v počiatočných rokoch projektu. Preto sa očakáva, že v prípade projektu B bude čistá súčasná hodnota peňažných tokov nižšia ako v prípade projektu A.

Ukázalo sa, že NPV projektu B je 491,5 USD.

Výpočet NPV pre projekt B je možné vidieť v tabuľke a na obrázku s časovou stupnicou.

Záver: oba projekty možno akceptovať, pretože NPV oboch projektov je väčšia ako nula, a preto realizácia týchto projektov povedie k zvýšeniu hodnoty investujúcej spoločnosti.

Ak sa tieto projekty vzájomne vylučujú, to znamená, že musíte vybrať jeden z nich, potom projekt A je vhodnejší, pretože jeho NPV je výrazne viac ako 788,2, ako je NPV projektu B 491,5.

Čísla na výpočet NPV investičného projektu - aká je ťažkosť?

Použitie matematického vzorca je jednoduché, ak sú známe všetky premenné. Keď máte všetky čísla - peňažný tok a náklady na kapitál - potom ich môžete jednoducho nahradiť do vzorca a vypočítať NPV. Ale nie všetko je tak jednoduché. Skutočný život sa líši od čistej matematiky tým, že nie je možné presne určiť veľkosť premenných, ktoré prechádzajú do tohto vzorca. V skutočnosti je preto v praxi oveľa viac príkladov neúspešných investičných rozhodnutí ako úspešných.

a) peňažné toky

Najdôležitejším a najťažším krokom pri analýze investičných projektov je hodnotenie všetkých peňažných tokov spojených s projektom. Po prvé, ide o hodnotu počiatočnej investície (odliv finančných prostriedkov). Po druhé, ide o hodnoty ročných prítokov a odlivov peňazí, ktoré sa očakávajú v nasledujúcich obdobiach.

Je neuveriteľne ťažké presne odhadnúť všetky náklady a výnosy spojené s veľkým komplexným projektom. Napríklad ak je investičný projekt spojený s uvoľnením nového výrobku na trh, potom na výpočet NPV bude potrebné predpovedať budúci predaj tovarov v jednotkách a odhadnúť predajnú cenu za jednotku tovaru. Tieto prognózy sú založené na posúdení celkového stavu hospodárstva, pružnosti dopytu (v závislosti od úrovne dopytu po cene tovaru), potenciálneho efektu reklamy, spotrebiteľských preferencií a reakcie konkurentov na uvoľnenie nového produktu.

Okrem toho bude potrebné predpísať prevádzkové výdavky (platby) a na základe toho odhadnúť budúce ceny surovín, platy zamestnancov, služby, zmeny v nájomných sadzbách, trendy v menových kurzoch, ak sa niektoré suroviny môžu zakúpiť len v zahraničí ďalej. A všetky tieto hodnotenia je potrebné vykonať niekoľko rokov dopredu.

b) Diskontná sadzba

Diskontnou sadzbou vo vzorci na výpočet NPV sú náklady na kapitál pre investora. Inými slovami, ide o úrokovú sadzbu, za ktorú môže spoločnosť-investor získať finančné zdroje.

Vo všeobecnosti môže spoločnosť získať finančné prostriedky z troch zdrojov:

 1. požičať (zvyčajne z banky)
 2. predať svoje akcie
 3. využívať interné zdroje (nerozdelený zisk)

Finančné zdroje, ktoré možno získať z týchto troch zdrojov, majú svoju hodnotu. A ona je iná! Najzrejmejšie sú náklady na dlhové záväzky (položka 1 zoznamu). Ide buď o úroky z dlhodobých úverov, ktoré banky vyžadujú, alebo o úroky z dlhodobých dlhopisov, ak spoločnosť môže vydávať svoje dlhové nástroje na finančnom trhu. Je ťažšie odhadnúť náklady na financovanie z ďalších dvoch zdrojov. Finančníci už dlho vyvinuli niekoľko modelov na takéto posúdenie, medzi nimi aj notorické CAPM (Capital Asset Pricing Model). Existujú však aj iné prístupy.

Náklady na kapitál pre spoločnosť (a teda aj diskontná sadzba vo vzorci NPV) budú váženým priemerom úrokových sadzieb z týchto troch zdrojov. V anglickej finančnej literatúre sa to označuje ako WACC - skratka pre prvé písmená anglického výrazu vážené priemerné náklady na kapitál, ktorá sa interpretuje ako vážené priemerné náklady na kapitál.

Závislosť NPV projektu od diskontnej sadzby

Je jasné, že na získanie absolútne presných hodnôt všetkých peňažných tokov projektu a presné určenie nákladov na kapitál, t. J. diskontná miera nemožná. Z tohto hľadiska je zaujímavé analyzovať závislosť NPV na týchto hodnotách. Každý projekt bude mať iný projekt. Najčastejšie vykonaná analýza citlivosti ukazovateľa NPV na nákladoch na kapitál.

Vypočítame NPV na projektoch A a B pre rôzne diskontné sadzby. Tento výpočet som vykonal v programe Excel, výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľková forma je z hľadiska informačného obsahu nižšia ako grafika, takže je oveľa zaujímavejšie vidieť výsledky v grafe (kliknutím zväčšíte obrázok):

Z grafu je zrejmé, že NPV projektu A presahuje NPV projektu B s diskontnou sadzbou vyššou ako 7% (presnejšie 7,2%). To znamená, že chyba pri odhadovaní nákladov na kapitál pre investujúcu spoločnosť môže viesť k chybnému rozhodnutiu o tom, ktorý projekt z dvoch by mal byť vybraný.

Okrem toho graf tiež ukazuje, že projekt B (červená čiara) je citlivejší na diskontnú sadzbu. To znamená, že projekt B NPV klesá, rýchlejšie sa zvyšuje (červený graf je strmší). A to je ľahké vysvetliť. V projekte B sú peňažné príjmy v prvých rokoch projektu malé a časom sa zvyšujú. Faktory zľavy na dlhšie časové obdobia sa však výrazne znižujú. Z tohto dôvodu výrazne klesá aj príspevok veľkých peňažných tokov k čistej súčasnej hodnote.

Môžete napríklad vypočítať, čo sa bude rovnať 10 000 dolárov za 1 rok, 4 roky a 10 rokov s diskontnými sadzbami 5% a 10%, potom môžete jasne zistiť, koľko súčasná hodnota peňažného toku závisí od času, kedy dôjde:

Posledný stĺpec tabuľky ukazuje, že ten istý peňažný tok (10 000) sa pri rôznych diskontných sadzbách líši len o 4,5% za rok. Zatiaľ čo ten istý najväčší peňažný tok, len desať rokov od dnešného dňa, keď bude diskontovať sadzbou 10%, bude o 37,2% nižšia než jeho súčasná hodnota pri diskontnej sadzbe 5%. Vysoké náklady na kapitál ("diskontná sadzba") "vyživujú" podstatnú časť príjmov z investičného zámeru v odľahlých ročných obdobiach a nič sa s tým nemôže urobiť. Toto je matematika.

Z tohto dôvodu sa pri hodnotení investičných projektov zvyčajne nepoužívajú peňažné toky, ktoré sú viac ako 10 rokov od dnešného dňa. Okrem významného vplyvu diskontovania je presnosť odhadu vzdialených peňažných tokov oveľa nižšia.

Príbeh o voľbe medzi dvoma projektmi A a B bude pokračovať v nasledujúcich publikáciách týkajúcich sa metód oceňovania investičných projektov. Bohužiaľ, väčšina článkov na internete o tejto téme je napísaná suchá a krátka a mnohé publikácie obsahujú chyby, čo je neprijateľné.

Výpočet NPV - príklad v programe Excel

V našom počítačovom veku je oveľa jednoduchšie vykonať akékoľvek výpočty. Program Excel má funkciu, ktorá môže byť použitá na výpočet NPV rýchlejšie ako pri použití tabuliek. A nepotrebujete zľavovať každý tok ručne. Jednoducho prejdite na časť programu Excel -> Finančné a vyberte funkciu NPV.

Príklad výpočtu NPV pre projekt A je uvedený nižšie:

Jedinou obtiažnosťou je, že táto funkcia zľavuje všetky toky, ktoré si vyberiete. Ak prvý prúd, ako v prípade projektov A a B diskutovaných vyššie, spadá na časové obdobie nula, potom sa nemusí zapisovať do hodnôt bunky. Počiatočná investícia -10 000 by mala byť pridaná k hodnote, ktorú vypočíta funkcia NPV. V tomto príklade sú diskontované bunky B3-B6 (červené krúžky v tabuľke) s rýchlosťou 0,10 (zelené štvorcové), súčasná hodnota je 10,788,2. Ak z tejto sumy odčítame investíciu vo výške 10.000, získame NPV vo výške 788,2. Pri výpočte ručne sme získali 788,4, v dôsledku zaokrúhlenia sme získali rozdiel 0,2.

Ďalšou funkciou programu Excel, ktorá sa nachádza v rovnakom oddiele finančných vzorcov, CHISTNZ zohľadňuje súčasnú hodnotu peňažných tokov, ale môže to robiť aj v nerovnomerných časových intervaloch medzi tokmi. Má ďalšiu bunku, do ktorej môžete zadať rozsah dátumov zodpovedajúci dňu prijatia finančných prostriedkov.

A budete mať šťastie a slušný bankový účet.

Finančná gramotnosť je pre všetkých dôležitá. Moderná ekonomika je komplexný mechanizmus na prevod peňazí z jednej vrecka do druhej. A nemusíte sa len učiť, ako zarobiť peniaze, ale aj investovať.

Je žiaduce, aby ste sa naučili byť investormi ešte skôr, než budete mať peniaze. Ak máte v budúcnosti šťastie a vyhráte v lotérii milión dolárov, mali by ste byť na to pripravení. Ak sa vám podarí získať dostatok investícií, potom o to viac chcete, aby ste ich zlikvidovali, aby ste ich mohli zvýšiť.

Ďalšie články na tejto stránke zo stĺpca Finance:

Top